Söz uçar
Yaz? Kal?r

Medya De?ifre sözlerinizi özenle de?ifre eder

Hemen Teklif Al?n

De?ifre hizmetimizle ilgili bilgi almak için bize ula??n
+905443226996    Email ?le

Hizmetlerimiz

Bilimsel (Akademik) De?ifre

Ö?renciler ve akademik personelin ihtiyaç duyaca?? tez çal??malar?, sunumlar, konferanslar ve toplant?lar benzeri çal??malar?n ses ve görüntü kay?tlar? üzerinden yap?lacak çözümleme ile tüm yaz?m ve noktalama kurallar? gözetilerek haz?rlanan metinler bas?ma haz?r bir ?ekilde kullan?m?n?za sunulur.

Konferans Aramalar? De?ifresi

Konferans aramalar yoluyla ki?i ve kurulu?lar, uçak bileti ve otel masraflar? için bir servet harcamaya gerek kalmadan k?talararas? ileti?im sa?larlar. ?imdi de görü?melerinizin de?ifresi için bir servet harcamak zorunda de?ilsiniz! Medya De?ifre, tele-konferans, web konferans? kay?tlar?n?z? en ekonomik fiyatla ar?ivlemeniz için eksiksiz bir paket sunuyor.

?ngilizce Ses Kay?tlar?n?n De?ifresi ve Tercümesi

Akademik, medikal, kurumsal tüm ?ngilizce ses kay?tlar?n?z?n ?ngilizceden ?ngilizceye de?ifre i?lemi, alan?nda uzman kadromuz taraf?ndan do?ru ve eksiksiz olarak gerçekle?tirilir. ?ngilizce ses kay?tlar?n?n ve her türlü ?ngilizce metnin Türkçeye tercümesi uzman çevirmenlerimiz taraf?ndan özenli bir ?ekilde gerçekle?tirilir.

Webinar De?ifre Hizmetleri

Medya De?ifre Webinar kay?tlar?n ses içeri?inin tam metnini de?ifre belgesi olarak üretebilir. Bir Webinar hizmet alarak uçak maliyetleri ve otel faturalar?ndan tasarruf edebilirsiniz! Ekonomik Webinar de?ifreyi cazip geri dönü? süresi seçenekleriyle çözümlüyoruz. De?ifre hizmetimiz, tutarl?l?k, esneklik ve güvence avantaj? sunmak için tasarlanm??t?r.

Hukuki De?ifre Görüntü ve Ses Çözümleme

Hukuk alan?nda her türlü ses ve görüntü çözümlemesiyle yan?n?zda olan Medya De?ifre tutanaklar, hukuki kay?tlar, sunumlar, duru?ma ve ifade kay?tlar? gibi belgeleri do?ru ve güvenilir çözümlemesiyle kullan?m?n?za sunar.

Bireysel De?ifre

Video ve ses kay?tlar?n?z? bize yollayabilirsiniz. De?ifre hizmetimize cazip fiyatlarla ula?abilmeniz için verimimizi her gün artt?r?yoruz.

Canl? De?ifre

Konferans ve seminer organizasyonlar?n?zda an?nda canl? olarak uzman kadromuz taraf?ndan yap?lan ses çözümleme i?lemiyle sizlere hizmet vermekteyiz.

Di?er De?ifre alanlar?

?? toplant?lar?
Anket ve pazar ara?t?rmalar?
Proje toplant?lar? ve güncellemeleri
E?itim s?n?flar?
Düzenli olarak tak?m toplant?lar?
Farkl? yerlerde çal??an ekipler ile ileti?im

Röportaj De?ifre Hizmetleri

Birden fazla kat?l?mc?l? görü?meler
Yasal görü?meler
Telefon görü?meleri
?? görü?mesi
Televizyon ve radyo röportajlar?
Gazeteci görü?meleri

Hakk?m?zda

Medya De?ifre sa?lad??? güvenilirlik ve gizlilik politikas? do?rultusunda yapt??? çözümlemelerde mü?terilerinin hedeflerini ön planda tutarak hizmet verir.

De?ifre hizmetlerinde kullan?lan dil, ?ekillendirme özellikleri tamamen mü?terilerimizin beklentileri do?rultusunda  ?ekillendirilerek uzman yazar ve editör ekibimizin çal??malar?yla hayata geçirilir. Gerçekle?tirilen her projede kalite standartlar?n?n en yüksek düzeyde olmas? hedeflenir.